Algemene Broedvogels

Natuurpunt Vogelwerkgroep en INBO hebben de handen in elkaar geslagen om een nieuw broedvogelproject van start te laten gaan : "Algemene Broedvogelmonitoring Vlaanderen". Na het verschijnen van de Vlaamse Broedvogelatlas kwam aan het licht dat er te weinig info voorhanden was over onze algemenere vogelsoorten. Deze soorten zijn nochtans van belang als indicator voor de toestand van onze leefomgeving (vb akkervogels).
Zo'n projecten lopen ook reeds in andere Europese landen. Het is dus de bedoeling om via dezelfde standaardmethode een Europees beeld te krijgen in de evoluties van onze algemene broedvogels.
Het ABV wil dus volgende doelstellingen realiseren :
- Beschrijven van langetermijns aantalsontwikkelingen van een set van 101 algemene broedvogelsoorten in Vlaanderen.
- Beschrijven van verspreiding van de geselecteerde soorten en de veranderingen in de tijd
- Beschrijven van (relatieve) dichtheden van een aantal soorten.

Methode

INBO heeft over gans Vlaanderen 1200 hokjes van 1 km2 geselecteerd. De selectie gebeurde "at random", maar hield wel rekening met zes verschillende landschapstypes (stad, bos, heide, ...).
Als alle hokken driejaarlijks worden geteld, dan kan er jaarlijks een wetenschappelijk relevante uitspraak over gedaan worden.
Binnen elk hok werden zes punten bepaald vanwaaruit er gedurende 5 minuten geteld wordt. Deze punten moeten 3 maal gedurende het broedseizoen bezocht worden (om vroege broedvogels of laat aankomende zomergasten niet te missen). De periodes zijn : 01/03-15/04; 16/04-31/05 en 01/06-15/07. Alle soorten die worden waargenomen vanop de vaste telpunten en gedurende de 5 minuten, worden geteld (mits enkele uitzonderingen zoals bvb. op een omgeploegde akker foeragerende kokmeeuwen). Alle aanwezige vogels worden op het standaard-telformulier geturfd. Dus niet enkel koppels of territoria vermelden maar alle vogels!

Elke medewerker krijgt vanuit Natuurpunt veldformulieren alsook een afdruk op stafkaart van het betreffende hok. Op de formulieren vul je steeds de datum en het uur van de waarneming in, alsook het nummer van het telpunt en het hok. Na het telseizoen kunnen alle gegevens ingevoerd worden op broedvogels.inbo.be
Je krijgt dan ook mogelijkheden om jouw gegevens achteraf nog te bekijken, in grafiek te zetten (na meerdere jaren hetzelfde hok geteld te hebben), enz...

Hoe zit het nu voor onze vogelwerkgroep


Om al onze hokken driejaarlijks bezocht te krijgen, zal er een grote inspanning moeten gebeuren in de streek van Menen! De onsympathieke computer van INBO heeft nl. 5 hokken gekozen in Menen, waarvan 3 zelfs midden in de agglomeratie.

Kaartje regio met utm-hokken

Voorlopig werden deze medewerkers gevonden:

HOK
2007
2008
2009
ES0726
ES0727
ES0729
ES0828
ES0830
ES1429
ES1836
YANN FERYN
ES1922
BART VAN THUYNE
ES1923
BART VAN THUYNE
ES2035
JOHAN STAELENS
ES2127
ES2137
TOM GHESKIERE
ES2139
TOM GHESKIERE
ES2222
EMMANUEL DESMET
ES2223
EMMANUEL DESMET
ES2232
FILIP GOUSSAERT
ES2233
FILIP GOUSSAERT
ES2324
JOHNNY NUTTIN
ES2537
YANN FERYN
ES2622
YVES DE BOSSCHER
ES2736
PETER CALLEWAERT
ES2827
CHRISTOPH WINTEIN
ES2923
CARLOS V D GINSTE
ES3628
DIRK LIBBRECHT