Akkervogels

Veel akkervogels kunnen de intensivering van de landbouw niet bijbenen en zijn de voorbije decennia sterk achteruitgegaan.  Soorten als Patrijs, Veldleeuwerik, Grauwe Gors, Geelgors en Ringmus werden in 2004 omwille van hun sterke populatieafname in Vlaanderen aangeduid als Rode Lijstsoort.

Akkervogelproject Zwevegem (Zuid-West-Vlaanderen)

In een proefgebied van ongeveer 1.500 ha ten zuiden van Zwevegem loopt gedurende enkele jaren een experimenteel project voor het uittesten van maatregelen. De nadruk ligt op het opdoen van ervaring en het demonstreren van de diverse maatregelen.
Er wordt samengewerkt tussen vrijwillig deelnemende landbouwers, jagers (verenigd in wildbeheereenheden of WBE's) en de de Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel vzw. Er liggen twee WBE's in het proefgebied, nl. WBE Vlaamse Zonnebergen en WBE Leie- en Scheldekouters. Het INBO zorgt voor de wetenschappelijke begeleiding van het project.

Het project is maar tijdelijk en in afwachting dat er meer algemene akkervogelgerichte beheerovereenkomsten beschikbaar komen over het hele Vlaamse grondgebied. De afbakening van het studiegebied is louter gebaseerd op praktische overwegingen: duidelijk zichtbare grenzen (wegen), landbouw als hoofdgrondgebruik en vooral ook: beschikbaarheid van vrijwilligers.

Er worden diverse beschermingsmaatregelen getest. Een eerste is het niet oogsten van randen van gewone graanvelden. Op die manier komt op een eenvoudige manier veel wintervoedsel beschikbaar voor tal van vogels. Die randen roteren dus mee over het bedrijf met de graanpercelen. De beste locatie is zuidgericht en met een doornhaag erlangs (dekking) dan wel volledig in open gebied.

Overwinterende graanrand in Kooigem
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen draagt hier onrechtstreeks voor 85 % bij in de kosten, via een door de natuur- en milieukoepel ingediend project bij het provinciale natuurfonds. De restfinanciering komt via de WBE's.
In het kader van een Europees project, genaamd BOBOL (BOeren BOuwen aan het landschap), is er tijdelijk geld om ook andere maatregelen te testen.

Om een idee te krijgen van het functioneren van de maatregelen, worden jaarlijks de broedvogels en de overwinterende vogels geteld door vrijwilligers van onze vogelwerkgroep. De resultaten kunnen gevolgd worden op het akkervogelforum.