Bijzondere Broedvogels

In 1994 startte het INBO een lange termijn monitoring van zeldzame, kolonievormende en exotische broedvogels in Vlaanderen.

Hiertoe werd Vlaanderen onderverdeeld in 29 regio's, elk met een eigen coördinator die verantwoordelijk is voor de organisatie op lokaal niveau. Meer dan 400 veldornithologen verzamelen gegevens op een gestandaardiseerde manier. De informatie dient als basis voor natuurbeheersprojecten en gebiedsevaluatie en laat tevens toe de gegevens van broedvogels in de Vogelrichtlijngebieden en andere beschermde zones te actualiseren.

Onze vogelwerkgroep verzamelt gegevens voor de regio Zuid-West-Vlaanderen.
Gegevens van deze soorten zijn welkom :

Zeldzame soorten

Geoorde Fuut, Roodhalsfuut
Roerdomp, Woudaap, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Koereiger, Lepelaar, Ooievaar, Zwarte Ooievaar
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Kolgans, Pijlstaart, Zomertaling, Smient, Krooneend, Witoogeend
Rode Wouw, Zwarte Wouw, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Wespendief, Havik, Slechtvalk
Korhoen, Kwartelkoning
Porseleinhoen, Klein Waterhoen, Kleinst Waterhoen
Kluut, Steltkluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Strandplevier, Bonte Strandloper, Oeverloper, Tureluur, Watersnip
Velduil
IJsvogel, Hop, Bijeneter
Draaihals, Middelste Bonte Specht
Kuifleeuwerik, Grote Gele Kwikstaart, Engelse Gele Kwikstaart, Rouwkwikstaart
Waterspreeuw
Tapuit, Paapje
Graszanger, Snor, Cetti's Zanger, Grote Karekiet, Orpheusspotvogel
Baardmannetje, Buidelmees
Grauwe Klauwier, Klapekster
Kleine Barmsijs, Sijs, Europese Kanarie, Roodmus, Kruisbek, Grote Kruisbek
Ortolaan, Grauwe Gors

Koloniebroeders

Aalscholver
Blauwe Reiger, Kwak
Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Geelpootzilvermeeuw, Visdief, Grote Stern, Dwergstern, Noordse Stern
Roek
Oeverzwaluw

Exoten

Zwarte Zwaan, Canadese Gans, Brandgans, Nijlgans, Indische Gans, Roodhalsgans, Magelaengans, Casarca, Mandarijneend, Carolina-eend, Rosse Stekelstaart
Halsbandparkiet, Monniksparkiet