Kerkuilenwerkgroep

De Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen heeft volgende doelstellingen:

- Alle nog resterende broedplaatsen van Kerkuil veilig te stellen en op nog geschikte plaatsen nieuwe (opnieuw) broedgelegenheid te scheppen door het plaatsen van speciale nestkasten.

- Het voedselaanbod in de onmiddellijke omgeving van bestaande broedplaatsen te verhogen.

- De Kerkuil als broedvogel te behouden door een algemene landschapsbescherming waarbij de Kerkuil een indicator vormt voor de kwaliteit van het biotoop waarin hij leeft.

- De nodige informatie te verstrekken om de doelstellingen te kunnen realiseren.

- De algemene coördinatie te verzorgen van alle initiatieven die worden genomen met het oog op de bescherming van de Kerkuil, los van welke instanties of organisaties deze ook opstarten of uitvoeren.

De werkgroep baseert zich op 30 jaar werkervaring en past het geheel in, in het Europese Kerkuilmonitorings- en beschermingsproject!

Ook in onze regio zijn enkele mensen actief in de Kerkuilenwerkgroep.
Volg hen op hun blog: http://kerkuilen.skynetblogs.be/